Cikkek
 

TÖRTÉNELEM

Húsz éve történt a rendszerváltás. Megérte?

 

Húsz esztendeje, 1988-89-ben ment végbe az a folyamat, amit kegyesen rendszerváltásnak szoktak nevezni, de ami nem más, mint tőkés ellenforradalom. Észre sem vettük, talán el sem hittük, hogy szinte a szemünk láttára alakul át a világ. Sokan hitték, hogy ez az új világ jobb lesz, jobban fogunk élni, csupa becsületes ember fog bennünket vezetni. Sokan hitték, hogy minden marad a régiben, visszük magunkkal azt, ami jó volt a szocializmusban, és hozzátesszük azt, ami jó a kapitalizmusban. Nem ez történt! Ma rosszabbul élünk, mint húsz éve, nemzedékek nőnek fel munka nélkül. Bizonytalan a jövő, aki teheti, az külföldön érvényesül.
  A következő hónapokban az újságok tele lesznek a tőkés rendszerváltást magasztaló írásokkal. Újra előkerülnek a húsz évvel ezelőtti percemberkék, a mai „nagyok” meg bizonygatják a két évtizeddel ezelőtti döntés helyességét. Mi is írunk a rendszerváltás eseményeiről. Úgy, ahogyan mi megéltük, úgy ahogyan szerintünk ténylegesen történt. És mindig feltesszük a kérdést: megérte?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AZ IDEIGLENES
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

Húsz évvel ezelőtt, 1989. március 8-án, az Országgyűlés elnökévé választja a leköszönő Stadinger István helyett Szűrös Mátyást, a kormányzó MSZMP Központi Bizottságának akkori titkárát. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy néhány hónappal később Szűrös ideiglenes köztársasági elnök legyen, kikiáltsa a Népköztársaság helyébe lépő Köztársaságot, és ezzel a tőkés ellenforradalom egyik fontos és emblematikus szereplőjévé váljon.

KÁDÁR KEDVENCE


Szűrős Mátyás. Szeretett okos lenni

Szűrös ekkoriban 56 éves, ereje teljében van. Püspökladányból, paraszti családból származik. Az MSZMP KB Külügyi Osztályára 1965 szeptemberében kerül. A legendás Erdélyi Károly nyomdokain haladva ő a szovjet referens. Kádár, aki nehezen enged magához közel bárkit is, hamar megszereti. Szűrös előtt fantasztikus karrier lehetősége nyílik meg. 1974-ben – Kádár János szavaival élve – „nagykorúsítják”, és 41 évesen a Külügyi Osztály helyettes vezetője lesz. Egy évre rá berlini, majd 1978-82 között moszkvai magyar nagykövet. A legmagasabb diplomáciai poszt, amit el lehet érni.
  Kádár számít rá, mint a párt egyik vezetőjére is. 1982-től ő vezeti a Külügyi Osztályt, majd a KB titkára lesz. Kádár kedveli. Az új generáció megbízható képviselőjét látja benne. Lehetővé teszi, hogy moszkvai nagykövetként Szűrös újítson. A moszkvai nagykövetség felhagy a hivatalos pártlap, a Pravda másolásával, és a valóságos helyzetet jelenti a magyar vezetésnek a brezsnyevi időszak agóniájáról. A nagykövetség nyit a moszkvai ellenzéki értelmiség felé. Szűrös felkeresi a tagköztársaságokat, sőt Kárpátalja magyarlakta területét, amire korábban nem volt példa. Határozottan kiáll a magyar nemzeti érdekek mellett. Újítás, de a szocializmus keretein belül.
  A KB-titkárrá előléptetett Szűrős azonban vált. A szovjet ügyek iránti – Kádár által is üdvözölt – kritikus magatartása apránként szovjetellenességgé válik. A nemzeti érdekek képviseletének jogos és tisztességes igényéből kinő a nacionalizmusa. Az ellenzék iránti rugalmasság a polgári ellenzékkel való nyílt kapcsolatkereséshez vezet. Jurij Andropov, a szovjet párt vezetője 1983-ban szóvá teszi Szűrös egy szovjetellenes megnyilvánulását, de Kádár megvédi. Mellé áll akkor is, amikor kisebbik fia – akkori szóval élve – disszidál, és a francia idegenlégióban köt ki.

GRÓSZ ELLEN


Szűrős Thürmerrel és Gorbacsovval Budapesten

Kádárt felmentik az 1988. májusi pártértekezleten. Szűrös a kritikus, a magyar érdekeket védő, a kádári múlttal leszámolni akaró politikusként lép fel a pártértekezleten. „A létező szocializmus történelmileg kialakult modelljének tartalékai kiapadóban vannak” – mondja. „Az elméleti alapokat is mélyen újragondolva gyökeresen meg kell újulni.” Markánsan fellép a határon túli magyarok ügyéért. Tesz egy kritikai megjegyzést Kádár címére: „tökéletesíteni kell a kollektív vezetés módszereit”. Ez egyúttal üzenet az új főtitkárnak, Grósznak is, hogy nem fogadja el egy Kádárhoz hasonló tekintély kialakulását, hanem többszereplős vezetést akar. A konfliktus magjai el vannak vetve.
  Szűrös nem képez önálló hatalmi központot, a nemzeti-revizionista szárny, Pozsgay Imre és Németh Miklós mellé áll. A külügyi vonal ismerőjeként sok mindenben segíti őket. Szűrös gyakorlatilag mindenben Grósz ellenfele. 1988 augusztusában például elkerülhető lenne Grósz aradi fiaskója, ha a külügyi vezetés mellé áll. De nem ezt teszi. Pozsgay és Szűrös beleviszik Grószt az aradi találkozóba, éppen azért, hogy idehaza lejárassák.
  Szűrös a KB 1989. márciusi ülésén sürgeti a „belső megújulást”, és az „addig sikeres külpolitika megújítását” is. Ez lényegében fokozatos szakítást jelent a KGST-vel, és „rugalmas alkalmazkodást a nyugat-európai integrációhoz”. Felveti azt is, hogy többpártrendszerű viszonyok között többszereplős külpolitika is lehetséges, ami lényegében lemondás az MSZMP és a szocialista állam külpolitikai monopóliumáról. Szűrös jó pozícióban van, hiszen az ellenzék sem kér ennél lényegesebben többet. Ezért mondhatja: a külpolitika terén van „társadalmi egyetértés”.

A PARLAMENTI ELNÖK


Egy szovjet pártkongresszuson. Szűrős Mátyás vidáman mosolyog, ez is egy szerep volt számára

Grósz nem bocsátja meg Szűrös fellépését. 1989. áprilisában titokban megszerzi Gorbacsov támogatását, és megteszi azt, amit sem Rákosi, sem Kádár nem tudott megtenni: ellátogat Kárpátaljára és találkozik az ottani magyarsággal. A látogatás komoly, de nem végzetes csapás a magyar vezetés nacionalista elemeire. Pozsgayt, Némethet nem tudja elmozdítani, a kisebb ellenállás irányába megy. Leváltani Szűröst sem tudja, de eléri, hogy parlamenti elnökké válasszák. Ezzel együtt elveszíti irányító szerepét a külpolitikában. A győzelem azonban részleges és időleges. 1989 márciusára a párt külügyi vonalának jelentősége ugyanis csökken. A külpolitika jelentős részét a Horn Gyula-féle külügyminisztérium szerzi meg. Szűrös a parlamenti elnöki tisztségben jelentős eszközt lát egy új, immáron belpolitikai karrier felé. Elmegy a KISZ kongresszusára, az orosházai május elsejei felvonulásra, és minden létező belpolitikai fórumra. Nagy Imre újratemetésén Németh Miklós mellett az első sorban áll.
  A pártvezetés sorsdöntő, 1989. június 23-24-i ülésén Szűrös nem támogatja Grósz utolsó kísérletét a pártvezetésen belüli kompromisszum kialakítására. Egyértelműen a Nyers-Pozsgay-Németh vonal mellé áll, s felveti: Grósz Károly mondjon le! A KB-tagjai közül mellette csak Nagy Imre, a KISZ KB titkára és Horváth István belügyminiszter mer előállni ilyen javaslattal. A többség nem támogatja Grósz leváltását.

POLITIKAI CIKKCAKKOK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

Szűrös jó megjelenésű, karizmatikus személy, nem véletlen, hogy Püspökladányban egészen 1998-ig megtartja egyéni képviselőségét. Hamarosan rá kell azonban jönnie, hogy az MSZP-ben megváltoznak a viszonyok. A nacionalista-revizionista szárny, amely segítette az MSZMP szétverését, a rendszerváltás keresztülvitelét, háttérbe szorul a liberális szárnnyal szemben. Nyers Rezsőt ugyan menesztik, de a vezetésben túlsúlyban vannak a liberálisok. Az új elnök, Horn Gyula – bár maga nem liberális – az MSZP-SZDSZ kiegyezés, a multinacionális tőkével való kiegyezés vonalát testesíti meg. Szűrös szembe kerül az új vezetéssel. A parlamenti munkája során gyakran saját pártja álláspontja ellen szavaz.
  2002-ben kilép az MSZP-ből. Politikai koncepciójához, a nemzeti értékeket védő szociáldemokrácia koncepciójához keres pártot, de csak egy politikai ügyeskedőt talál, Schmuck Andor személyében. Az Új Baloldal ötlete nem rossz, de mindenkit zavar. A 2002-es választásokon nem érnek el eredményt. 2003-ben a „történelmi” SZDP nyeri meg, amelynek sürgősen szüksége van emblematikus személyiségre. Szűrös két évig elnökösödik, de megunja, majd távozik.
  Az elmúlt években határozottan ostorozza az MSZP liberális politikáját. „Amikor létrehoztuk a Szocialista Pártot 1989 októberében, akkor is azt akartuk, hogy szociáldemokrata típusú párt legyen. Nem lett az belőle, hanem hivatalos politikája szerint neoliberális” – mondotta egy interjúban. „Meg kell változtatni Magyarországon a helyzetet. Ezt csak úgy lehet, ha a nemzeti oldal felerősödik Magyarországon. Ma Magyarországon, szereti valaki, vagy nem szereti, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség képviseli a legnagyobb erőt a nemzeti oldalon. Lehetne az MDF is, de nem így alakult a történelem. Ezt kell támogatni.” – hirdeti a 2006-os választások előtt, Pozsgay Imrével együtt.