Cikkek
 

Védnökség mártírsírjaink felett
Mező Imre

Mozgalom

Mező Imre - 1905-1956

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Mező Imrét mutatjuk be.
A magyar munkásmozgalom mártírja. Egész életével teljes joggal vált az ellenforradalommal vívott küzdelem, a kommunista helytállás jelképévé.

1905-ben született Ramocsaházán. Édesanyja korán özvegy lett, és a szegény parasztasszony minden munkát elvállalt, hogy tíz gyermekét eltartsa. A nagyobb gyerekek is segítettek a szűkös mindennapit előteremteni. Mező már, mint fiatal gyerek megtanulta, mi az élet. Árult szódavizet a tanyavilágban, dolgozott béresként, cselédként. Innen verekedte fel magát szabóinassá, hogy szakmát tanuljon. Felszabadult, segédlevelet szerzett, ám ezekben az években a munkanélküliség miatt tíz- és tízezer munkás, paraszt és kisember volt kénytelen elhagyni az országot, amely még kenyeret sem adott nekik. Mező Imre is közöttük volt. 1927-ben Belgiumba, Antwerpenbe ment.

Itt ismerkedett meg a munkás szolidaritással, és itt edződött a harcokban, mozgalmakban a kommunista párt tagjává. 1929-ben belépett a Belga Kommunista Pártba, s egyben az antwerpeni magyar kommunisták csoportjának vezetője lett.

Az antwerpeni kikötőben részt vett a magyar hajókon dolgozó matrózok titkos forradalmi szervezetének kiépítésében, melynek segítségével hosszú időn át szállították Magyarországra a tiltott folyóiratokat, újságokat, könyveket. 1933 után e feladat kiszélesült: már nemcsak Horthy Magyarországára, de a fasiszta Németországba is küldték "az anyagot". Ezért a tevékenységéért a belga rendőrség kiutasította Mezőt. Ettől kezdve titokban élt Belgiumban.

1936 júliusában, Spanyolországban kitört a polgárháború. A fasiszta Németország és Olaszország Franco segítségére sietett, a köztársaság védelmére viszont széles körű nemzetközi szolidaritás bontakozott ki. 1936 novemberében Madridnál megsebesült. Felgyógyulása után tiszti iskolára küldték, és főhadnagyi ranggal került vissza a harctérre. Mező a nemzetközi brigád önkénteseivel hagyta el Spanyolországot. Franciaországban velük együtt koncentrációs táborba került. Innen hamarosan sikerült kijutnia. Párizsba ment. Először, mint szabó, később, mint földmunkás próbált megélni.

1939 szeptemberében a Francia Kommunista Párt felhívására több ezer volt spanyolországi internacionalistával együtt katonai szolgálatra jelentkezett. A Külföldi Önkéntesek Tengerentúli Zászlóaljába került.

Ezt 1940. márciusában, Marseille-ben hajózták be, s csak akkor tudták meg, hogy nem a németek ellen vetik be őket, amikor a libanoni Bejrútban partot értek. A francia összeomlás után de Gaulle tábornok felhívással fordult a szíriai hadsereghez is, hogy csatlakozzék a szövetségesekhez. Az illegális pártszervezet ennek érdekében propagandát fejtett ki; ezt a pétainista tisztek felfedezték, s Mezőt más elvtársakkal együtt előbb a rakai internálótáborba szállították, majd vasút- és útépítő munkásszázadba sorolták.

1941 szeptemberében visszavezényelték őket Franciaországba. Az egységet leszerelték. Mező és felesége Normandiában telepedett meg, ahol a mezőgazdaságban dolgoztak.

A környéken igen sok spanyol élt; Mező, aki jól tudott spanyolul, részt vett az illegális Spanyol Kommunista Párt szervezésében. Később az illegális francia párt Párizsba szólította.

Mező Imrét - „Edgardt“ -, mint a külföldi kommunistákat egyesítő csoport vezetőjét, a harc egy bizonyos periódusában megbízták, hogy Párizs északi kerületeiben készítse elő a fegyveres felkelést.

A párizsi felkelés 1944. augusztus I7-én kezdődött; egy hétig éjjel-nappal harcoltak. Párizs felszabadulása után Mező részt vett a nemzeti ellenállási szervezetek legális mozgalommá szervezésében. Nagy szerepe volt a párizsi Magyar Függetlenségi Mozgalom fellendítésében.

1945-ben tért haza. Itthon öthónapos pártiskolára küldték, utána a budapesti pártbizottság instruktora, majd osztályvezetője lett. 1949-ben képviselő lett; ezt a megbízatását is igen komolyan vette. 1950 júliusában a budapesti pártbizottság másodtitkárává választották.

Az 50-es évek politikai ingadozásai Mezőt is érintették. 1953. augusztusában azon a címen, hogy spanyolországi és belgiumi szereplése „tisztázatlan“, hogy múltjának egyes szakaszai „homályosak“ stb., leváltották a budapesti pártbizottságban betöltött másodtitkári funkciójából, és a SZOT termelési osztályára került. 1954-ben ismét a budapesti pártbizottság titkára lett.

Mező Imre semmilyen formában sem kötődik az 50-es évek törvénytelenségeihez. Talán az egyetlen volt az akkori politikai garnitúrában, akit egyaránt tisztelt Kádár János is és Nagy Imre is. Nem tartozott Nagy Imre vonalához, de többször felszólalt a Petőfi Kör vitáin.

1956. július 18-ától az MDP Központi Vezetőségének tagja. Október 23-án tagja lett az MDP KV Katonai Bizottságának. Október 30-án a Köztársaság téri MDP-székház ostromakor a pártházban tartózkodott. Az ellenállás beszüntetése után az épületből kilépő parlamenterek között volt. Tüzet nyitottak rájuk, Mező Imre néhány nap múlva belehalt sérüléseibe.

„Mező Imrére emlékezni és szólni róla, egyidejűleg szívbe markoló fájdalom és büszkeség mindazok számára, akik közelről ismerik őt. Fájó, hogy nincs már közöttünk, de büszkén gondolunk arra, hogy pártunk, munkásosztályunk, a magyar nép ilyen kiváló harcost, hőst nevelt és adott az igaz ügynek“ - írta róla Kádár János.