Cikkek
 

Védnökség a mártírsírok felett
Fehér Lajos

Mozgalom

Fehér Lajos felszólal a parlamentben a termelőszövetkezetek egykori országos kongresszusán
Fehér Lajos felszólal a parlamentben a termelőszövetkezetek egykori országos kongresszusán

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Fehér Lajost mutatjuk be.

Fehér Lajos a magyar kommunista mozgalom kiemelkedő egyénisége. A felszabadulás előtt az illegális mozgalom legendás szervezője, a szocialista Magyarország neves államférfija. 1917 decemberében született Szeghalmon. A debreceni református kollégium latin-történelem szakán szerzett tanári diplomát.

1937-től tagja volt a Márciusi Frontnak, amely a Horthy-Magyarország tarthatatlan szociális viszonyaira, a parasztság helyzetére, a német terjeszkedés veszélyére és a zsidóság igazságtalan megbélyegzésére hívta fel a figyelmet. 1941-ben újságíróként dolgozott Budapesten, ekkor kapcsolódott be az antifasiszta ellenállásba.

1942-ben egy időre letartóztatták, szabadulását követően az év végén belépett a KMP-be. Szerepe volt a Magyar Parasztszövetség Földmunkás Tagozatának létrehozásában. 1943 őszétől a KMP vidéki szervezőmunkáját irányította. 1944 nyarán a kommunista mozgalom legális szerveként működő Békepárt röpiratait terjesztette. Szeptemberben a KMP Katonai Bizottságának tagja lett, ő volt a budapesti partizáncsoportok vezetője, az akciógárdák irányítója.

1945 januárjától részt vett az új rendőrség megszervezésében. 1946-tól a Szabad Föld munkatársa, később felelős szerkesztője. Újságírói pályája a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) lapjában, a Szabad Népben folytatódott. Az MDP III. kongresszusán, 1954-ben az MDP Központi Vezetőségének póttagjává választották.

Támogatta az 1953 nyarán miniszterelnökké választott Nagy Imre politikai vonalát, amelyben a szocialista megújulás lehetőségét látta. Nem értett egyet a pártvezetés későbbi döntésével, amely leállította a Nagy Imre-féle reformokat. 1955 elején Nagyot felmentették, és nem sokkal később elbocsátották a szerkesztőségből Fehér Lajost is. 1955 márciusában a Balatonnagybereki Állami Gazdaság igazgatójává nevezték ki. 1956 júliusában a Magyar Partizán Szövetség elnökévé választották. 1956. június 6-án részt vett Nagy Imre születésnapi ünnepségén.

Az 1956-os ellenforradalom időszakában Kádár János mellé állt. 1956. október 23-án tagja lett az MDP KV Katonai Bizottságának. November 2-ától a Népszabadság főszerkesztő-helyettese, majd november 7-étől főszerkesztője volt. 1956. november 7-étől Kádár János, Apró Antal, Biszku Béla, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Münnich Ferenc mellett az MSZMP csúcsvezetésének, az Ideiglenes Intéző Bizottságnak a tagja.

Bekerült az Ideiglenes Központi Bizottságba, majd a Központi Bizottságba, amelynek haláláig volt a tagja.

1956 után számos párt- és állami tisztségben szolgálta a szocialista Magyarország építését. Különösen nagy érdemeket szerzett a korszerű szocialista mezőgazdaság megteremtésében. 1957 áprilisától az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályát vezette. 1975-ig a PB tagja volt. 1959-ben, az MSZMP VII. kongresszusán a KB titkárává választották. Ebben a minőségében a magyar mezőgazdaság szocialista átalakításának, a közösségi tulajdonra épülő termelőszövetkezetek megteremtésének meghatározó személyisége. A szövetkezetesítés 1959-61 között zajlott le. A tsz-tagok száma 1958-ban 169 ezer volt. 1961-re 1, 2 millióra emelkedett. A szövetkezetesítés, majd a háztáji rendszer kialakítása soha nem látott fejlődést idézett elő a magyar mezőgazdaságban, és évtizedekig ható jótékony hatást fejtett ki az egész magyar társadalomra.

A KB 1962. októberi plénuma az adminisztratív ügyek irányításával is megbízta, de a VIII. kongresszuson már nem választották be a KB titkárságába. 1962. november 27-én miniszterelnök-helyettessé nevezték ki, ő felügyelte többek között a honvédelmet, a belügyet, a közigazgatást, az igazságügyet, a kereskedelmet és a Népi Ellenőrzési Bizottságot.

Az 1960-as években tevékenyen részt vett az 1968-ben bevezetett "új gazdasági mechanizmus" előkészítésében. Az új mechanizmus lényegében a lenini új gazdasági politika (NEP) magyarországi változata volt. A politikai hatalom a munkásság kezében maradt, az állam szerepe az alapvető gazdasági kérdésekben döntő volt, de a vállalatok nagyobb gazdasági önállóságot kaptak, megnőtt a pénzügyi és egyéb piaci szabályzók szerepe.

A reform azonban a pozitív eredmények mellett megnövelte a társadalmi különbségeket, hátrányos helyzetbe hozta a nagyüzemi munkásságot. A reformra érzékenyen reagáltak a szocialista országok is.

Az 1968-as csehszlovákiai ellenforradalom arra késztette a kádári vezetést, hogy a 70-es évek közepétől a reformot visszafogják. Ennek személyi következményeként 1975-ben felmentették Fock Jenőt miniszterelnöki tisztségéből, Nyers Rezsőt, a reform egyik szellemi atyját pedig a párt gazdaságpolitikájának irányítása alól.

Fehér Lajos 1975 márciusában, mint a Minisztertanács elnökhelyettese nyugállományba került. Élete utolsó időszakában a Magyar Partizán Szövetség elnökeként tevékenykedett. 1981. novemberében helyezték örök nyugalomra a munkásmozgalom hőseinek parcellájában.