Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Fel vörösök, proletárok, csillagosok, katonák!

A Kommunista Kiáltvány első fejezete a "Burzsoák és proletárok" címet viseli. Az idősebb olvasóink jól emlékeznek arra, hogy a szocializmus idején elég gyakran használták a burzsoá szót. Népiesen leegyszerűsítve, mint burzsuj a mozgalmi dalokba is bekerült. Manapság azonban alig hallani. Mit is jelent ez szó? Az egyik szerzővel, Engelsszel válaszolunk:

„Burzsoázián a modern tőkések osztálya értendő, akik a társadalmi termelési eszközök tulajdonosai és bérmunkát alkalmaznak.“

Ez a kifejezés mai is minden további nélkül pontos és jó. Ez az, ami összeköti a multit, a magyar bankárt, a nagyberuházót, a sörgyárost. És ez az, ami el is választja a társadalom minden más rétegétől, azoktól, akik nem tulajdonosai a termelési eszközöknek, a gyáraknak, bankoknak.

A proletár szóval sem találkozunk manapság. Van itt minden, a munkavállalótól kezdve az állampolgárig, csak proletár nincs. Ha néha mondják, akkor inkább becsmérlő szándékkal. Pedig proletár van bőséggel, és a jelentése is egyszerű.

„Proletariátuson pedig a modem bérmunkások osztálya értendő, akik, minthogy nincsenek saját termelési eszközeik, kénytelenek eladni munkaerejüket, hogy megélhessenek.“ Ez is Engels megfogalmazása.

Ez köti össze a hipermarket pénztárosát, a vasutast, a varrónőt, az ápolónőt, sőt a banki alkalmazottat is. És ez különbözteti meg azoktól, akiké a gyár, a bank, a hipermarket.

A tőke épít és pusztít is


Marx és Engels ebben a bizonyos első fejezetben kifejti a polgárság, a burzsoázia történelmi szerepét. Miért fontos ez? Azért, mert ez egy lényeges szemléleti kérdés.

A tőkés a mi ellenfelünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem ismerjük el azt, hogy burzsoázia tette naggyá és vonzóvá Londont, Párizst. Nem jelenti azt, hogy ma nem ismernénk el, hogy a tőkés rendszer szülte meg a számítógépet, az Internetet, a mobiltelefont, tette tömegessé az emberek utazását.

Ugyanakkor nem esünk hasra a tőkés rendszer fejlődése előtt. Két okból sem. Egyrészt, mert tudjuk, hogy a fejlődés, a terjeszkedés természetes igénye. "A burzsoázia nem létezhet anélkül, hogy ne forradalmasítsa folyton a termelési szerszámokat, tehát a termelési viszonyokat, tehát az összes társadalmi viszonyokat." - olvashatjuk a Kommunista Kiáltványban.

De van egy másik ok is. Nevezetesen az, hogy látjuk ennek a fejlődési és terjeszkedési kényszernek a negatív, pusztító következményeit is. „A burzsoázia a világpiac kiaknázása által valamennyi ország termelését és fogyasztását kozmopolitává formálta. A reakciósok nagy bánatára kihúzta az ipar lába alól a nemzeti talajt.“ - mondja Marx és Engels. Mi, a ma élők ezernyi példával támaszthatjuk alá. Magyarországon a tőkés rendszerváltás együtt járt a nemzeti ipar megsemmisítésével. Ma már csak az emlékeinkben él a televíziókat gyártó Videoton, az európai busztermelésben élenjáró Ikarusz, vagy a magyar műszeripar fellegvára, a MOM. Ugyanez igaz a magyar mezőgazdaságra, amely egykor képes volt ellátni az egész országot, sőt exportra is jutott. Ma pedig majdnem mindent importálunk.

A tőke - ahogyan ezt Marx és Engels előrelátta - pusztítja az emberiség szellemi értékeit is. Az egyik oldalon mindenki számára megvásárolhatóvá tette a plazma-televíziót, a DVD-t, lassanként a házi mozit is, mivel ez a gazdasági érdeke. A másik oldalon ezeken a nagyon korszerű eszközökön keresztül nem valós értékeket továbbít, hanem a legsilányabb, legagresszívebb, legbutítóbb "tömegkultúrát". Ez viszont a tőke politikai érdeke.

A kapitalizmus nem örök

A tőkés rend azt is jelenti, hogy a termelési viszonyok is tőkések. „Az ipar és a kereskedelem története évtizedek óta nem egyéb, mint annak a története, hogyan lázonganak a modern termelőerők a modern termelési viszonyok ellen, azok ellen a tulajdonviszonyok ellen, melyek a burzsoáziának és uralmának életfeltételei.“ - olvassuk a Kiáltványban.

Ezt látjuk ma is. Az emberi környezet megvédése az egész emberiség alapvető érdeke, és technikailag ma már lehetséges is lenne.
A termelési viszonyok, az a tény, hogy a tulajdon a tőke kezében van, ezt megakadályozza.

Vagy például a számítógépek korában technikailag az is lehetséges lenne, hogy akár minden ember közvetlenül szavazzon, beleszóljon az állami ügyekbe. A tőkés rendszer azonban ezt nem akarja.

Mesterségesen konzerválják a pártrendszert. Hiába járatódtak le Magyarországon a parlamenti pártok, és ezen keresztül a polgári többpártrendszer, a tőke nem fogja megváltoztatni.

Marxtól és Engelstől azonban kaptunk még egy fontos útravalót. A kapitalizmus nem lehet örök. A tőke, mint láttuk a 20. században, nagyon sokáig nagyon sok trükkel képes fenntartani uralmát.

A termelőerők fejlődése azonban kikényszeríti a termelési viszonyok változását. A számítógép, az Internet eddig eltitkolt tudáshoz juttatja a munkást, a tömeges utazások könnyebbé teszik a munkásosztály felvilágosítását és szervezését.

Olvassuk csak a Kiáltványt: „De a burzsoázia nemcsak kikovácsolta a fegyvereket, amelyek halálát okozzák; megszülte azokat a férfiakat is, akik e fegyvereket forgatni fogják - a modern munkásokat, a proletárokat. Amilyen mértékben a burzsoázia, azaz a tőke fejlődik, ugyanolyan mértékben fejlődik a proletariátus, a modern munkások osztálya…“

Ők pedig az eljövendő forradalom hordozói. Egyszóval, nem kell elkeserednünk!