Cikkek
 

A leventemozgalomról

Vélemény

Leventék gyakorlatozás közben 1941-ben
Leventék gyakorlatozás közben 1941-ben

Manapság, amikor ilyen-olyan nemzetieskedő jelzőkkel illetett valóságos gárda-alapítási láz vonul végig kis hazánkban - még akkor is, ha ennek nincs semmiféle évfordulós apropója -, talán nem érdektelen feleleveníteni, hogy mi is volt az a leventemozgalom, a Horthy-rendszer e sajátos ifjúsági és egyben katonai intézménye.

A Horthy-rendszer legnagyobb és a rezsim szempontjából egyik legjelentősebb ifjúsági szervezete a leventemozgalom volt. Jellegénél és céljainál fogva különbözött a fiatalság más csoportosulásaitól, mert "tagsága" nem önként toborzódott, hanem kötelező, törvény által előirt módon szerveződött.

Valójában az előkatonaság feladatát töltötte be. Célja volt fizikailag és ideológiailag felkészíteni a fiatalságot a "honvédelemre", a trianoni békediktátum által elszenvedett sérelmek orvoslására. "A nemzet mai helyzete szükségessé teszi, hogy a magyar nemzeti álláspont telítve legyen harcias szellemmel."

Írta a mozgalom egyik előkészítője. A leventeszervezet l921 decemberében alakult (l921. évi LIII. tc.) „A trianoni békeszerződés szigorú korlátozó katonai szankciói miatt testnevelési törvény" címszó alatt. Ezzel a rendelkezéssel maguk mellé kényszerítették a magyar ifjúság jelentős részét.

Nacionalista-irredenta, rasszista agymosás, militáns szellemiség, kemény olykor kegyetlen poroszos katonai drill alkalmazásával igyekeztek betörni, s ezzel a Legfőbb Hadúr iránti feltétlen engedelmességre nevelni a jórészt munkás-paraszt fiatalokat.

A gyűlölt alaki kiképzés, lövészet oldására oktatófilmek vetítésével, vetélkedőkkel, "hazafias" előadásokkal akarták vonzóvá tenni a foglalkozásokat. A rendezvényeken a részvételt kötelezővé tették.

A kimaradás büntetendő cselekménynek számított. Nem csodálkozhatunk tehát, ha az intézmény gyűlöletes volt a megcélzottak körében.
A leventeköteles fiatalok politikai tevékenységét erősen korlátozták (3O5O /1942 ME. Sz. rendelet). Egyik utasítás világosan fogalmazott: "Fokozott figyelemmel kell arra vigyázni, hogy ifjúságunk lelkét lelkiismeretlen egyének meg ne fertőzzék, és ne izgassanak a nemzet és a társadalmi rend ellen."

Ez a szándék nem tudta megakadályozni az idegenkedés felerősödését, a távolmaradók számának növekedését. A baloldaliak, mindenekelőtt a kommunisták naponta támadták a mozgalmat, leleplezve a kiképzés embertelenségét, a fasiszta-fasisztoid ideológiai célok fiatalok lelkébe történő beplántálásának, az agresszív háborúra készülődés szándékát.

Az államilag intézményesített antiszemitizmus jegyében az 1942-ben megszületett a zsidó fiataloknak a leventeszervezetből való kizárásáról szóló törvénycikk: "Zsidók leventeképzésben nem részesülnek. A zsidókat leventekötelezettség helyett a kisegítő szolgálatra való előképzés kötelezettsége terheli."

Noha a leventeintézmény a második világháború vége felé feloszlott, a nyilas hadvezetés a leventéket bevonulásra kötelezte. Sokan közülük fogságba kerültek, elestek, vagy megsebesültek.

Hegedűs Sándor