Cikkek
 

Következmények nélkül?

Vélemény

A Magyar Köztársaságnak sem a jogrendje, sem a biróságok jogszolgáltató gyakorlata nem teszi lehetővé a bizonyított bűncselekmények, munkahelyi fegyelmi vétségek sundám bundám elfülelését; jelesül, hogy a bűncselekmények és fegyelmi vétségek elkövetői részére nem alkalmazható diszpenzáció a jogszabályok alól.

Hiszen a szankcionáló jogszabály vonatkozó elméleti passzusa az alábbi jogpolitikai elv érvényesülésének igényét fogalmazza meg ezzel kapcsolatban:

"Egyetlen elkövető se kerülje el a felelősségre vonást, de egyetlen vétlen állampolgár se bűnhődjék".

Ez az irányelv - lett légyen bármennyire nyilvánvaló - alkalmasint csorbát szenved a gyakorlatban. Bár csak szórványosan tapasztalható jelenségről van szó, morális, politikai kártétele fölbecsülhetetlen. Hiszen a törvény előtti egyenlőség egyetemes érvényére vet árnyékot, s mellette ellentmond a társadalom igazságérzetének.

Miféle anomáliáról van szó ?

Bizonyos jogsértő cselekmények megítélésének, mérlegelésének, minősítésének tisztségtől, munkaköri beosztástól való függővé tételéről.

Számos olyan ügyet ismertem, mely megítélésénél nem a megvalósult cselekmény (sikkasztás, hűtlen vagy hanyag kezelés, csalás, korrupció stb.) társadalomra veszélyessége, nem is a normatívák diktálta alkalmazhatóság súlya volt mérvadó a cselekményt elbírálók döntéseinél, hanem a gyanúsított vagy megvádolt személy sarzsija, társadalmi tisztsége, politikai statusa. De tapasztaltam olyat is, hogy bizonyos partikuláris politikai szempontok, pártérdekek korlátozták az ügy tárgyilagos feltárását és lefolytatását.

Bizonyára mások számára sem ismeretlen a felelősségre vonás elodázásának az a sajátos esete, amikor szankciót mellőző alternatív választási lehetőséget ajánlanak fel az elkövetőnek. Lényege: a vétkes személy munkakörből történő leváltása, eltávolítása önkéntesség látszatával az alábbi -- régóta ismert és alkalmazott -- sztereotip szöveg kíséretében: "Vagy megírja a lemondását (kilépését) önszántából, következmények nélkül, vagy fegyelmi, esetleg büntetőeljárás kezdeményezésével és lefolytatásával kényszerül ugyanerre. Nyilván, a nem lebecsülendő joghátrány kíséretében".

S mit tesz az így megszorított személy? Nyilván a számára előnyösebbnek vélt megoldást választja többnyire. Lemond a tisztéről, kilép a munkahelyéről; következményeként pedig elkerüli a joghátránnyal fenyegető procedúrát.

Az efféle megoldásokat korábbi érdemekre, huzavonák mellőzésének szándékával, humanitárius megfontolásokra hivatkozva szokták leginkább alkalmazni.

E különös gyakorlat potenciális ártalmait leginkább abban látom, hogy a tisztségre, munkaköri beosztás ellátására méltatlanná vált állampolgárok elkerülik a büntetőjogi vagy fegyelmi felelősségre vonást. Mivel cselekményük jobbára anonim marad, hasonló munkakörbe, tisztségbe kerülvén háborítatlanul folytathatják korábbi üzelmeiket.

Dr. Südi Bertalan