Cikkek
 

Méray Tibor Kádár képe

Vélemény

A Népszava Szép Szó mellékletében (május l9.) megjelent Méray Tibor "Előre megfontolt szándékkal" című terjedelmes írása. A Szabad Nép egykori kommunista publicistája, a koreai háború tényekhez hű krónikása, aki disszidálása óta a szocialista Magyarország lejáratásának szenteli hosszú életét, aki förmedvényével, megfontolt szándékkal bizonyára hattyúdalát alkotta meg.

Ezzel az opusszal, szellemében méltó módón összhangban korábbi munkáival Kádár János sírjának meggyalázását koronázta meg. 1948-54 közötti írásaival a személyi kultusz és a szektás politika egyik legszélsőségesebb kiszolgálója volt. l956 novemberében elhagyta hazáját, hogy Párizsban, az amerikai hidegháborús szervezet (Congress for Cultural Freedom) szolgálatába álljon. Korábbi alkotásait látványosan megtagadva akarta elnyerni az antikommunista körök bizalmát és támogatását (nem kis sikerrel!). Az egykori Kossuth-díjas újságírónak azóta is időről-időre kenyéradó gazdáinak asztalára kell tennie "leleplező" dolgozatait. Ennek az elvárásnak nagy buzgalommal igyekszik megfelelni.

A Népszavában megjelent, fent említett tanulmánya is e sorba illeszthető. Hitelességét vitatnunk kell, mert túl sok benne a hipotézis, a "megérzés", a tendenciózus torzítás, hamisítás. Önhittségében odáig megy el, hogy azt is megmondja, mi forgott Kádár János fejében, amikor ezt vagy azt tette.

Jellemábrázolásban túlmegy S. Freud kvalitásain: "tudata legmélyebb zugában Kádár János tudva tudta, hogy Nagy Imre különb ember nála". Kádár János igen szerény ember volt, de annyira nem, hogy túlbecsülte volna Nagy Imre képességeit. l945 óta együtt dolgozott vele, és megtapasztalhatta "tutyimutyiságát", alkalmatlanságát a komoly vezetői szerepekre. Most nem kívánok belemenni annak elemzésébe, ki az első számú felelőse Nagy Imre kivégzésének. (Méray egyértelműen Kádár Jánosra mutogat.)

Az egymásnak ellentmondó dokumentumok alapján ezt egyelőre teljes bizonyossággal nem állapíthatjuk meg. Vannak politológusok, történészek, akik szívesen hárítják át a "bűnt" Kádárra, mert hazánk jelenlegi ingatag politikai helyzete, az MSZMP volt első tikárának nem fogyatkozó népszerűsége ennek "igazolását" kívánja meg.

Amíg élnek ugyanis nosztalgiák az "átkos" múlt iránt, aligha lehet erkölcsileg, eszmeileg legitimálni a mai politikai egyveleget. Meg kell jegyeznem, nem mindenki határolja el magát Nagy Imre felelősségre vonásától. Magam is azt vallom, hogy l956 miniszterelnöke átállt az ellenforradalmárok oldalára, szembefordult a szocializmus védelmezőivel, vagyis dezertőr lett. Háborúban nem lehet kétséges az árulók sorsa. Kádár Jánosnak csak javára írható, hogy szigorú szankciókat szorgalmazott a miniszterelnök ellen. A büntetést nem kerülhette el, de azon velem is lehet vitatkozni, nem volt-e túlzott az alkalmazott ítélet. (Az életfogytiglan is kemény döntésnek számított volna.) Az ellen tiltakoznom kell, hogy Nagy Imrét bárki is nemzeti hérosznak nyilvánítsa. Az egész procedúrában Kádár János a pozitív hős. A Szovjetunióra támaszkodva ő mentette meg hazánkat a kapitalizmus veszedelmétől.

Ezt ma már, ebben a politikai káoszban kellően fel és meg tudjuk becsülni.
Véleményemet Méray Tibor sem osztja. Számára "Kádár János megátalkodott, vérszomjas, cinikus, hidegvérű, számító és hataloméhes gyilkos volt…" Ilyen felsorolásra csak az képes, aki nem ismerte az MSZMP főtitkárát, akit a gyűlölet, az elfogultság megfosztott tisztánlátásától. Ilyen embereknek nem volna szabad tollat venniük a kezükbe, mert az utókor lelki mételyezésével nagy kárt okoznak. Az egész ügy szempontjából nem az a lényeges, hogy Nagy Imre felelősségre vonását, ki kezdeményezte.

Ami lényeges, hogy ártalmatlanná tették, és ezzel is hozzájárultak a szocialista hatalom konszolidációjához. Kádár János számára nem volt közömbös mindaz, ami történt, de (volt módom beszélgetni vele) lelki válságot nem okozott neki Nagy Imre sorsa, inkább megnyugvást hozott, mert nem abból indult ki, mit tartott ő a maga szempontjából fontosnak, hanem melyik megoldás volt a haza hasznára. Ha Méray - az MSZP legutóbbi kongresszusának szellemében - a MIÉP minősíthetetlen modorában foglalt állást a Kádár-Nagy vitában, az a mai szociáldemokráciát minősíti, értelemszerűen növelve Kádár János nimbuszát.

Az elcsépelt közhelyekkel telített írás lehet, hogy felesleges erőfeszítés, mert fiatalságunk túl nagy fogékonyságot nem mutat az l956-os ellenforradalmi események iránt. Minden bizonnyal ez is szerepet játszik abban, hogy szaporodnak a Kádár Jánost lejárató, becsmérlő írások. A progresszív erőknek kötelességük megőrizni korunk egyik legnagyobb politikusának emlékét és szellemét.

Hegedűs Sándor