Cikkek
 

Egy illúzió nyomában

Vélemény

Szili Katalin írása (Egy lezáratlan vita, Népszava április 30.) jószándékú, de káros. Jószándékú, mert - a tőkés rend vitathatatlanságának kinyilatkoztatása mellett - kiáll a kisemberek, az elnyomottak, a kizsákmányoltak és a hátrányos megkülönböztetés kárvallottjai védelmében. Káros, mert olyan illúziókat ébreszt a jobb sorsra érdemesebbekben, mintha a kapitalizmus körülményei között a szegénység, az esélyegyenlőtlenség, a kirekesztettség csupán átmeneti anomália volna, melyet a felső tízezer összefogásával, kormányzati intézkedésekkel és a parlamenti pártok közötti egyetértéssel orvosolni lehetne.

Kétségtelen, a dolgozók "teljes" kifosztása csak egy kegyetlen terrorista diktatúra viszonyai között képzelhető el, amikor a sorsukkal elégedetlen "lázadók" minden pisszenésére a hatalom kíméletlenül lesújt. A polgári demokráciákban az uralkodó osztályok nem alkalmazhatják az önkényuralom eszközeit, mert ezzel megszűnne demokrácia lenni. Ez utóbbi politikai felépítményben a kizsákmányolóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a választásokon az embertelen, méltánytalan bánásmód megingathatja vezető pozícióikat, s ellenfeleiket juttathatja előnyös helyzetbe. Valamit tehát adni kell.

Ám, amit Szili Katalin javasol, több a legszükségesebbnél, ezért az uralkodó osztályoktól nem várható el, hogy az értéktöbblet rovására nagy áldozatokat hozzanak. Illúzió az is, hogy a munkásosztály számíthat a termelési eszközök birtokosainak önkéntes kegyeire, adományaira, koldusfilléreire. Az a proletariátusé, amit összefogással, szervezettséggel magának kiharcol. A rendszerváltás azonban szétzilálta a munkásságot, atomizálta a szakszervezeti mozgalmat, s a dolgozók érdekeiért valóban síkraszállók (baloldal) helyzetét mind nehezebbé teszi. Igazán akkor lesz arra esélyünk, hogy az elnyomottak érdekeiért tegyünk valamit, ha a proletariátus "önmagában" való osztályból "önmagáért" való osztály lesz. Ez idő és felvilágosító munka kérdése. Ezt a folyamatot csak nehezíti a Fidesz és a Magyar Szocialista Párt populista, népámító tevékenysége.

Szili Katalin írja: "az Európai Unió azért küszködik: hogyan lehet a modern európai fejlődés legvonzóbb ígéretét - a szocialista piacgazdaságot és a minden polgáráért felelős "jóléti államot"- a kíméletlen piaci verseny szükségleteivel viszonylag elviselhetően összeegyeztetni?" Mintha az Európai Unió nem a profitéhes multik szervezete lenne. Mintha a profitéhség és az éhség között nem lenne ok-okozati összefüggés. Ez a megfogalmazás azt a hamis látszatot kelti, hogy az EU a gazdagok rovására a szegények védelmére kelne. Vajon az elnyomottak érdekeit képviselik azok, akik e nemzetközi szervezeten belül a kommunista pártok beszüntetéséért "küszködnek"? Nincs az EU burzsoáziájának más politikai-gazdasági érdeke, mint a honi burzsoáziának!

A cikk írója "csodálkozva és sajnálattal" állapítja meg: "A szerves együttfejlődés elgondolt reménye helyett a széttördelődő mozaikosodás valósága tárul fel előttünk…" Lehetséges, hogy Szili Katalin nem ismeri a kapitalizmus természetrajzát és úgy gondolja, lehet rajta erőszakot elkövetni? (Lehet, de ez majd a szocialista forradalom feladata lesz és nem a polgári álmodozóké!) Becsapták a dolgozókat, akik a szocializmus romjain kapitalista jólétet ígértek. Szili: "Több, mint másfél évtizeddel a rendszerváltozás után szociálisan még mindig nem sikerült a fordulat történelmi előnyét bizonyítani. Ezért nem csodálkozhatunk azon a nosztalgián, amely a leváltott rendszer iránt érződik." A cikkíró szerint, ha meghaladjuk „félperifériás" helyzetünket remény van a hangulatváltásra. Csakhogy olyan régi tagok, mint Görögország, Portugália és Spanyolország helyzete aligha nevezhető másnak, mint félperifériásnak. Szili Katalin azt javasolja, hogy a kíméletlen címkézés, marakodás helyett arról vitatkozzanak, miként lehetne a szociális piacgazdaságot a jóléti állammal összhangba hozni. Ehhez olyan gazdaság- és szociálpolitika kellene, melyre a kapzsi újgazdagoktól aligha számíthatunk.

A mi mohó kizsákmányolóink az EU-tól várják a mannát, s ennek morzsáiból valamit talán juttatnának a magyar dolgozóknak. Ezt is természetesen csak akkor, ha a proletariátus hajlandó követeléseiért megküzdeni. Ennek bekövetkezte a mi felelősségünk és feladatunk. Az MSZP-től hosszabb távon nem várhatunk mást, mint a gáz-, a vízdíjak, a gyógyszerköltségek emelését, újabb adók kifundálását, melyek ugyancsak megnyomorítják a lakosságot.

Népellenességüket szemléletesen bizonyítja, hogy az újabb és újabb terheket nem időben, ésszerűen terítve, hanem egyszerre zúdították az országra, egzisztenciális válságot idézve ezzel elő. Az empátia hiányát "ügyesen" párosították a demagógiával. Nagy baj, hogy az MSZP népellenességét a Fidesz a maga erősítésére igyekszik kihasználni, növelve 2010-es választási esélyeiket. Ha bekövetkezne az "ifjú törökök" győzelme, csöbörből vödörbe kerülnénk. Egy valódi baloldali blokkot kellene e veszéllyel szembeállítani.

Hegedűs Sándor