Cikkek
 

Megtagadói szerepkör

Vélemény

Elképesztő volt hallani, ahogy Gyurcsány úr, a társadalmi nyomorfokozó tevékenységét baloldalisággal álcázó szocialista miniszterelnök újrafogalmazta ideológiai alapvetéseit. Amikor derűs tekintettel, "újra fényesített" szemlélettel elhatárolódott az egykor önmaga által is hűségesen kiszolgált szocialista rendszertől és annak halhatatlan vezetőjétől, Kádár Jánostól. Ezt tette a néhány esztendő alatt milliárdossá tollasodott hazánkfia. Fennhangon megtagadta korábbi kenyéradóját, egzisztenciájának korabeli megalapozóját, s vele felesége kommunista nagyapjának emlékét. Talán, mert úgy vélte, kormányfőként megteheti. Olybá tűnik, a tőkésedők viselkedésének ez szerves tartozéka. Hiszen a hála -- Pozsgay közlése óta közismert -- nem politikai kategória. Mivel az eszmei síkon átvedlésre hajlamos politikusokat csak és kizárólag személyes érdekeik motiválják, mindent erkölcsösnek tekintenek, amiből hasznot remélhetnek maguknak

Rengeteg elődje nyomán Gyurcsány Ferenc is elzarándokolt a damaszkuszi sztrádára. Úgy okoskodott: talán jobb később, mint soha. Ám tudnia illenék, hogy a damaszkuszi úton való járkálás csak akkor válhatna hitelessé, ha penitenciával párosulna. Márpedig Gyurcsánynál a megbánás, a bűnhődés és a vezeklés hiányoznak az eszköztárból. Taktikai megfontolásból kezdeményezett változása személyes érdekből történt; ennélfogva a hamis talár alól alaposan kilóg a lóláb.

Talán hitelesebbnek tűnne, ha az előző társadalmi rendszerben idegenedik el Kádár Jánostól és rendszerétől; miként a szocializmus megátalkodott baltázói közül oly sokan megtették. Stílszerűbbnek vélte a kimúlt oroszlán rugdosását. Dicsőségre vágyott vele. Holott a baloldal ellenszenvét még inkább maga ellen hangolta, melynek hatása remélhetőleg a következő parlamenti választásokon jelentős mértékben érződni fog majd.
Feledte volna, hogy a Kádár-féle "egyszemélyes diktatúrának" deklarált társadalmi-gazdasági formációban minden tekintetben jobban, nagyobb biztonságban éltünk?

Most pedig - neki is tulajdoníthatóan - jószerével csak tengődünk.
Ha ma referendummal megszondáztatnák a magyar társadalmat arról: egyetértene-e a szocializmus visszaállításával a "puha diktatúrájával" együtt, szinte biztosra vehető, hogy e tárgyban többségi igenlés születne a népszavazáson. A magyar nép többsége -- a rákényszeríttet személyes kárviselés mellett -- azt is megtapasztalta az eltelt 17 esztendőben, hogy a szocializmus fondorlatos megbuktatása óta ügyködött különféle kormányzati tisztségviselők csak epigonok voltak (a mostaniak is azok) Kádár Jánoshoz képest. A Köztársaság-téri pártházból való elköltözés pedig a székház kényes, kínos, kellemetlen múltja miatt vált a szocik számára mind sürgetőbbé.

Leginkább bizonyos '56-os események állandósult árnyéka következtében. Utólag a „forradalmári erénnyé“ magasított drasztikus jóvátehetetlen gaztett. Amikor az ostromlott Köztársaság-téri pártházat (a szocialisták mostani törzshelyét) 1956. október 30-án fehér zászlós parlamenter gyanánt elhagyó Mező Imrét, a budapesti pártbizottság titkárát, valamint vele tartó két társát ellenforradalmár gyilkosok orvul lekaszabolták. E kommunista áldozatokat a megváltozott történelmi minősítés következtében a szociknak illendő megtagadniuk.

A legyilkolt parlamenterek, valamint a pártházban ártatlanul lemészárolt többi kommunista és kiskatona halálának súlya lelki teherként nehezedik rájuk. Szellemeik azóta is ott szálldosnak az épület falai között. S szellemük vádjait, hogy 1956-ban hiába haltak hősi halált. Vádolnak, amiért az emléküket megbecstelenítő örököseik utóbb más utat választottak. Azt a kapitalista rendszert pátyolgatják, melynek restaurációs kísérlete elleni harcban ők az életüket áldozták.

Magam egy Nobel-díjas, francia író megállapítását vallom: "Az ember lelki épsége a megtörténtek vállalásától függ.
Aki megtagadja korábbi önmagát, annak nem múltja lesz, amelyre jelenét és jövőjét építheti, hanem csak előélete, mint a bűnözőknek"
.
Dr.. Südi Bertalan